Satoshi and Yoichiro

Satoshi Haneda & Yoichiro Kawakami
Kamakura, Japan

Photo by popoki1968